31 Mayıs 2013
31 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 01 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe gitmek kaydı ile yayınlandı.

devamı >>

15 Mayıs 2013
20 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de TTK madde 88 ve 660 sayılı KHK madde 9 kapsamında Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi yayınlandı.

İlgili rehbere http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130520-7.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

15 Mayıs 2013
15 mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlandı.

Bu yönetmelik ile işverenler; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak, eğitimler için uygun yer, araç ve gereç temin etmek, çalışanlarının bu programlara katılmasını ve program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamak ile yükümlü tutulmuştur.

devamı >>

30.03.2013
30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikyayınlandı. İşbu Yönetmelik ile Marka, Ortak markalar ve garanti markaları dâhil olmak üzere ticaret veya hizmet markaları olarak yeniden tanımlanmıştır. Mülga Yönetmelikte marka, Bir işletmenin imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da nitelendirilebilen işaret olarak tanımlı idi.

devamı >>

29.03.2013
29 Mart 2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmış olup, işyeri tehlike sınıfları listesinde değişiklik yapılmıştır. Yeni listeye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

08.02.2013
8 Şubat 2013 tarih ve 28553 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile 16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” 30.12.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

23.01.2013
23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlamıştır. Bu karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398. maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

devamı >>

18.01.2013
18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” yayım tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır. Bununla birlikte, 07 Nisan 2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

devamı >>

12.01.2013
12 Ocak 2013 tarih ve 28526 sayılı Resmi Gazete’de “Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girmek şartı ile yayınlandı. İşbu tebliğ ile İthalatçı Bilgi Formunda değişiklik yapıldı.

devamı >>

30.12.2012
30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de “Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarından Silinmesine İlişkin Tebliğ” yayınlanmıştır.

devamı >>

29.12.2012
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır.

devamı >>

29.12.2012
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır. Bununla birlikte, 27  Kasım 2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

devamı >>

29.12.2012
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır. Bununla birlikte, 27  Kasım 2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

devamı >>

29.12.2012
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 01.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlandı.

Yapılan değişiklik ile aşağıdaki durumlarda söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.

İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yüz milyon TL.’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı otuz milyon TL.’yi bulması

Devralma işlemlerinde devre konu varlık veya faaliyetin, Birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin; Türkiye cirosunun otuz milyon TL.’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun beş yüz milyon TL.’yi aşması

26.12.2012
26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayımlanmış olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları; Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.

İşbu Yönetmelik hakkında detaylı bilgiye www.resmigazete.gov.tr linkinden ulaşabilirsiniz.

25.12.2012
25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazete’de “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayınlandı. 

Malların 33 (otuzüç); hizmetlerin 11 (onbir) sınıfta toplandığı listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

devamı >>

19.12.2012
19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” yayımı ile beraber yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. İşbu tebliğ tacirler tarafından tutulan ticari defterleri kapsamaktadır.

Her tacir, bu Tebliğde belirlenen ticari defterleri tutmak ve defterlerinde ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri Kanuna göre açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır. Kayıtlar, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak tutulmalıdır.

devamı >>

15.12.2012
15 Aralık 2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazete’de “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yayınlandı. Bu Yönetmeliğin yayınlanması 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıştır.

devamı >>

14.12.2012
14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımı tarihinde yürürlüğe girmek şartı ile yayınlanmıştır.

Bu tebliğ ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

devamı >>

28.11.2012
28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”, “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” i yürürlükten kaldırmak kaydı ile yayınlandı.

devamı >>

15.11.2012
15 Kasım 2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır.

devamı >>

04.11.2012
04 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır.

devamı >>

07.07.2012
07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazete’de “Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 1. Maddesi ile Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12.maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır." hükmü kaldırılmıştır. Yönetmeliğin yayın tarihi olan 07.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işyerlerinde, geçerli asgari ücret tutarlarını gösteren ilan asma zorunluluğu artık bulunmamaktadır.

05.07.2012
05 Temmuz 2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” unun 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında getirdiği başlıca yenilikler şunlardır.

devamı >>

30.06.2012
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacı ile hazırlanan “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

devamı >>

30.06.2012
4857 sayılı İş Kanunu’na 32. ve 37. Maddeleri ile değişiklikler getiren 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu”  30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İş Kanunu’nda yer alan değişiklikler 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

devamı >>

22.06.2012
Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” 22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

devamı >>

31.05.2012
31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunun amacı afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerine ait usul ve esasları belirlemektir.

devamı >>

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN