14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımı tarihinde yürürlüğe girmek şartı ile yayınlanmıştır.

Bu tebliğ ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Yukarıda yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin uygulamaya geçme süreçleri:


Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)

Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

 

  • Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
  • Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

 

  • Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.

Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 01.09.2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur.

  • Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

 

  • Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler.
  • Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sisteminde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Bu muhafazanın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Elektronik fatura saklama hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa elektronik fatura saklama hizmeti başvuru formu ve taahhütnamesi ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur.

 

  • Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemi ile elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmaları zorunludur. Bu mükellefler aynı zamanda sistemlerinde meydana gelebilecek kesintileri kesintiden önceki 3 işgünü içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmek zorundalardır. Kesinti hiçbir durumda 2 günü aşamaz.
  • Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı diğer mükelleflere kâğıt fatura düzenleyemezler.

 

  • Elektronik defter tutma zorunluluğu olan mükelleflerin kâğıt defter tutmaları yasaktır.

 

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN