28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”, “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” i yürürlükten kaldırmak kaydı ile yayınlandı.

İşbu Yönetmeliğin amacı, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergelere uygun yapılmasını sağlamak; genel kurul çalışmalarını ilgilendiren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi; pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkına ilişkin usul ve esasları düzenler. 

Şirketlerde yapılan genel kurul ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantı türleri şunlardır:

a) Olağan Genel Kurul Toplantısı : Şirket organlarının seçimi, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payının oranı, yönetim kurulu üyelerinin ibraları, gerekli konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için o dönemin sonundan itibaren 3 (Üç) ay içinde yapılır.

b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı : Gerekli görülmesi durumunda veya ivedi ve zorunlu sebepler oluştuğu zamanda yapılır.  

c) İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı  : İmtiyazlı payların olduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımı ile yapılan toplantılar. Genel kurul tarafından işbu kararın verildiği tarihten itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde bu toplantı yapılır. Bu süre sonuna kadar imtiyazlı pay sahipleri toplantıya çağrılmazsa, her imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere 15 (Onbeş) gün içinde bu kurulun toplantıya çağrılmasını mahkemeden isteyebilir. Çağrıya rağmen süresi içinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplanmazsa, genel kurul kararı onanmış sayılmaktadır.

Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır.

Yönetim kutulu mevcut değilse, toplanması veya toplantı nisabı oluşturması mümkün değil ise mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Azınlık pay sahiplerinin genel kurul yapılmasını talep etmeleri durumunda bu taleplerinin kabul edilmesine rağmen 45 (Kırkbeş) gün içerisinde toplantı çağrısının yapılmaması halinde azınlık pay sahibleri yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

Azınlık pay sahiplerinin bu talebinin reddedilmesi veya 7 (Yedi) işgünü içinde olumlu cevap verilmemesi durumunda mahkeme tarafından atanan kayyım tarafından genel kurul toplantıya çağırılır.

Şirketin tasfiye halinde olması durumunda tasfiye memuru görevi ile ilgili konularda genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Süresi içinde yönetim kurulu tarafından çağırılmaması üzerine mahkeme tarafından yetkilendirilen imtiyazlı pay sahiplerinden her biri imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu toplantıya çağırabilir.

Elektronik Ortamda Genel Kurul yapılması hususunda “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine atıf yapılmış olup genel kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma ve oy vermenin mümkün olacağı belirtilmiştir.
Genel Kurul toplantıya esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitelerinde (internet sitesi açmakla yükümlü iseler) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilan ile çağırılır. Pay sahiplerine toplantı günü, gündem ve ilanın yayınlandığı gazete iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 2 (İki) hafta önce yapılır.

İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.

Çağrısız toplantı yapılması da toplantı nisabı var olduğu ve pay sahipleri itiraz etmediği sürece mümkündür.

Olağan genel kurul toplantısının gündemi işbu Yönetmeliğin 13. Maddesinde detaylı olarak yazılmıştır.

Esas sözleşmede aykırı bir hüküm yok ise, toplantıyı yönetecek başkan ve yardımcıları genel kurul tarafından seçilir. Toplantı başkanı ise tutanak yazmanı ve oy toplama memuru görevlendirir. Toplantı elektronik ortamda yapılacak ise uzman bir kişide görevlendirilebilir.

Toplantıda hazır bulundurulması gereken belgeler de işbu Yönetmeliğin 15. maddesinde detaylı olarak yazılmıştır.

Murahhas üyeler ve en az 1 (Bir) yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantılarında hazır bulunması şarttır. Her pay sahibinin genel kurulda en az 1 (Bir) oy hakkı vardır. Özel hükümler saklı kalmak ve esas sözleşmede aykırı bir hüküm olmaması şartı ile genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak sureti ile yapılır.

Vekaletnamelerde, şirket unvanı, genel kurul toplantı tarihi, vekilin adı-soyadı, pay sahibinin pay adeti ile adı – soyadı ve imzasının bulunması zorunludur.

Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemişse, istisna durumlar hariç olmak üzere genel kurullarda şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır. Şirket merkezinin yurtdışına taşınması, bilânço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük kabul edilmesi, şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, tür değiştirme, bölünme, birleşme, sermaye azaltılması, imtiyazlı pay oluşturulması, tasfiye kararı, şirket aktiflerinin toptan satışı konularında alınacak kararlar istisnalar arasında sayılmış olup farklı nisaplara tabi tutulmuştur.

Toplantı gündemine bağlı kalınması esastır. Ancak 25. maddede belirtilen bazı istisnai durumlarda gündemde yer almayan konular görüşülebilir.

Toplantıda hazırlanacak tutanak örneği işbu Yönetmeliğin 4. ekinde vardır.

Bakanlık temsilcisinin katılması zorunlu olan toplantılarda temsilcinin olmaması durumunda, çağrısız ya da Sicil Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel kurulda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmaması halinde, bu durumda hazır bulunmalarına rağmen birinin toplantının yapılmasına itirazda bulunması durumunda ve toplantı yapılmasının Mahkeme kararı ile engellenmesi durumunda toplantı yapılamaz.

Genel Kurulun Devredilemez Görev ve Yetkileri, esas sözleşme değişikliği, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, ibralarına karar verilmesi, istisnalar hariç olmak üzere denetçi seçimi, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması, istisnalar dışında şirketin sona ermesine ve tasfiyeden dönülmesine karar verilmesi, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması, hakimiyet sözleşmesinin onaylanması, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya değiştirilmesi gibi kararlar olmak üzere 30. maddede sayılmıştır.

Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulundurulması zorunludur.

Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında; Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında; Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulundurulması zorunlu olmamasına rağmen genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilecektir.

Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile müracaat edilmelidir.

İç yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümleri içeremez.

Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile Ek-5’teki örneğe uygun olarak hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Genel kurulun onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca; internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde de yayımlanır.

İç yönergede yer alması gereken asgari hususlar işbu Yönetmeliğin 41. Maddesinde sayılmıştır.

Tek pay sahipli anonim şirketlerin yönetim organlarınca da asgari unsurları içerecek şekilde bir iç yönerge hazırlanması ve bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanması şarttır. Tek pay sahibi, toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

İşbu Yönetmeliğe uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak iç yönergelerin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

İşbu yönetmelikte internet sitesinde yapılacak ilan ile ilgili hükümler 01.10.2013 tarihinde diğerleri ise yayımı ile yürürlüğe girecektir.

İşbu Yönetmelik hakkında detaylı bilgiye http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121128.htm&main=
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121128.htm
linkinden ulaşabilirsiniz.

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN