04 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır.

Değişikliğe uğrayan Yönetmelikte (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik) işletmeYasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimler” olarak tanımlanmakta iken; işbu Yönetmelik ile yapılan ekleme ile anılan özellikleri taşıyan girişimler de işletme olarak kabul edilmiştir.

KOBİ TANIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançoların Üst Sınırı 25 Milyon Lira’dan 40 Milyon Lira’ya Yükseltildi.

KOBİ

 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden VE
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon lirayı aşmayan VE
 • Bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler

Şeklinde tanımlanmıştır.

KOBİ SINIFLANDIRMALARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ. 

Mikro İşletme
 • 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1 milyon TL’yi aşmayan
 • 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1 milyon TL’yi aşmayan
Küçük İşletme
 • 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 5 milyon TL’yi aşmayan
 • 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan
Orta Büyüklükte İşletme
 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan
 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan

“İşletme” ve “KOBİ” tanımlarında yapılan değişiklikler beraberinde “Yakın Piyasa” ibaresi Yönetmelikten tamamen çıkarılmıştır.

ORTAK İŞLETMENİN TESPİTİNDE BAKILAN YÜZDE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yapılan değişiklik sonrasında, bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hâkim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50 ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50 ve daha azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılacak.

Belirtilen yüzde 25 oranı, üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri, bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar, yıllık bütçesi 25 liradan az olan veya nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılacak.

HÂKİM ŞİRKET – BAĞLI ŞİRKET AYRIMI NETLEŞTİRİLDİ.

Uygulamada yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan şirketlerden hangisinin hakim şirket hangisinin ise bağlı şirket olarak kabul edileceği konusunda bir netlik bulunmamakta idi. Ancak yapılan değişiklik sonrası yönetmelikte yazılı şartları (Bir işletmenin a) Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma, b) Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme yetkisine sahip olma, c) Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma, şartlarından en az birini taşıması halinde) taşıyan şirketlerden birinci şirketin hakim işletme; ikinci şirketin ise bağlı işletme sayılacağını kabul etmiştir.

Müşterek hareket eden gerçek kişi veya gerçek kişi grupları yoluyla bağlı işletme ilişkilerinden bir veya birkaçına sahip olan işletmelerin faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını aynı piyasa veya yakın piyasalarda gerçekleştirilmesi durumunda bağlı işletme varlığının kabul edildiği hüküm yapılan değişiklik ile yönetmelik içerisinden çıkarılmıştır.

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN