İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacı ile hazırlanan “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

TÜM İŞYERLERİ KANUN KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

Yeni İş sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlüğe  girdikten sonra istisnasız tüm iş ve işyerleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak zorunda kalacaklardır. Şu ana kadar İş Kanunu içinde yer alan maddeler çerçevesinde, sadece çalışan sayısı 50'nin üzerinde olan işyeri ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulanırken yeni yasa yürürlüğe girdikçe kamudaki memurlar da dahil olmak üzere hemen her yer iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tabi olacaktır.

Kapsam dışı iş ve işyerleri ise, aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

İŞVEREN İLE ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DETAYLI OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.

 • İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 • İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
 • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

 

RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR.

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak.
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN BELLİ ŞARTLARLA DEVLET DESTEĞİ SAĞLANABİLECEKTİR.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça belli şartlarla destek sağlanabilmektedir. Bu destekle ilgili yönetmelik ayrıca çıkarılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilecektir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilecektir.

Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecektir.

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME ZORUNLULUĞU KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının;

 • Görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirme;
 • Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirme yükümlülüğü kanunda düzenlenmiştir.

Ayrıca, kanunda iş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;

 • çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranmakla birlikte,
 • Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilmesi hususu düzenlenmiştir.
 • Kanunun geçici 4. maddesi ile 4 yıl daha A yerine B belgeli, 3 yıl daha B yerine C sınıfı belgeli uzman ile çalışılabilme olanağı tanınmıştır.

 

İŞVEREN RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü kılınmıştır. Dikkat edilmesi gereken hususlar:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu

 • Alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile
 • Kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI DÜZENLENMİŞTİR.

İşbu kanun ile birlikte ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep etmesi ve kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını vermesi ve durumu tutanakla tespit etmesi hususu düzenlenmiştir.

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışana, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkı sağlanmıştır. Bu durumda çalışanların çalışmaktan kaçındığı döneme ait ücreti ile kanundan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklı kalmaktadır.

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR.

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlayacağı, bu eğitimin özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verileceği düzenlenmiştir. Çalışan temsilcileri özel eğitileceği ilgili maddenin ikinci paragrafında yer almaktadır. Ayrıca, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

İşbu madde kapsamındaki eğitimlerin maliyetleri işçilere yansıtılamamakla birlikte, eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacaktır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği de aynı madde içerisinde düzenlenmiştir.

 

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİ VEYA ATANMASI GEREKECEKTİR.

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirmekle yükümlü kılınmıştır.

- İki ile elli ( 2 - 50 ) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde (1) bir.
- Ellibir ile yüz ( 51 - 100 ) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde (2) iki.
- Yüzbir ile beşyüz ( 101 – 500 ) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde (3) üç.
- Beşyüzbir ile bin ( 501 – 1000 ) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde (4) dört.
- Binbir ile ikibin ( 1001 – 2000 ) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde (5) beş.
- İkibinbir ve üzeri ( 2001 - … ) çalışanı bulunan işyerlerinde (6) altı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

 • Elli (50) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve
 • altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmakla yükümlü tutulmuştur.  

Altı aydan fazla süren ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
d) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

İDARİ PARA CEZALARI  DÜZENLENMİŞTİR.

Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

a) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen

 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000 (İKİBİN) TÜRK LİRASI,

b) 6. maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5.000 (BEŞBİN) TÜRK LİRASI, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2.500 (İKİBİNBEŞYÜZ) TÜRK LİRASI, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen

 • Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

 

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500 (BİNBEŞYÜZ) TÜRK LİRASI, (ç) bendine

 • Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

 

aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI,

c) 8. maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına

 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
 • Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500 (BİNBEŞYÜZ) TÜRK LİRASI,

ç) 10. maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 (ÜÇBİN) TÜRK LİRASI, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 (DÖRTBİNBEŞYÜZ) TÜRK LİRASI, dördüncü fıkrasında belirtilen

 • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1.500 (BİNBEŞYÜZ) TÜRK LİRASI,

d)Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11. ve “Tahliye başlıklı 12. maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

e) 14. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

 • Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
 • İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500 (BİNBEŞYÜZ) TÜRK LİRASI, ikinci fıkrasında belirtilen

 • İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.
 • Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 2.000 (İKİBİN) TÜRK LİRASI, dördüncü fıkrasında belirtilen

 • Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 2.000 (İKİBİN) TÜRK LİRASI,

f) 15. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI,

g)Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI,

ğ) 17. maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen

 • İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
 • Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI,

h)Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması” başlıklı 18. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI,

ı) 20. maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen

 • İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
 • Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI, üçüncü fıkrasında belirtilen

 • Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

 

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1.500 (BİNBEŞYÜZ) TÜRK LİRASI,

i)İş sağlığı ve güvenliği kurulu” başlıklı 22. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.000 (İKİBİN) TÜRK LİRASI,

j) 23. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen

 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

 

bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere 5.000 (BEŞBİN) TÜRK LİRASI,

k) 24. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5.000 (BEŞBİN) TÜRK LİRASI,

1) 25. maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi 10.000 (ONBİN) TÜRK LİRASI, altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

m) 29. maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 (ELLİBİN) TÜRK LİRASI, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 80.000 (SEKSENBİN) TÜRK LİRASI,

n) 30. maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000 (BİN) TÜRK LİRASI,

idari para cezası verilir.

 

KANUN KADEMELİ ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

a)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. maddesi, “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7. maddesi ve “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8. maddeleri;

 • Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren İKİ YIL SONRA,
 • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren BİR YIL SONRA,
 • Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren ALTI AY SONRA,

 

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri YAYIMI TARİHİNDE,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren ALTI AY SONRA,

yürürlüğe girer.

 

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN