31 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 01 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe gitmek kaydı ile yayınlandı.

Getirilen geçici madde ile bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce kurulan şirketlerin, 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 (Üç) ay içerisinde internet sitesi açmaları ve internet sitesinin bir bölümünü kanunen zorunlu ilanlara ayırmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bunun yanında bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra kurulan şirketlerin ise kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 3 (Üç) ay içinde internet sitesi açmaları ve internet sitesinin bir bölümünü kanunen zorunlu ilanlara ayırmaları gerekmektedir.

Şirketler internet sitesi kurulumuna ilişkin yükümlülükleri kendi veya Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından destek alarak yerine getirmeleri mümkündür.

Kurulan internet siteleri, şirketlerin MERNİS numarası altında tescil edilecektir.

İnternet sitesinde yer alması zorunlu bilgiler şu şekilde düzenlenmiştir.

a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından  belirlenen gerçek  kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.

Bu zorunlu bilgiler haricinde internet sitelerinde en az 6 (Altı)  aylık süre için yayımlanması gereken hususlar da Yönetmelik ile ayrıca düzenlenmiştir.

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıları (MTHS) Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlı kurulacak olup; her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin verdiği hizmetlere ve hizmet verdiği şirketlerin bilgilerine dair Bakanlığa bir rapor ile bildirecektir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkilidir.

Şirketler ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.

Şirketlerin ve MTHS’lerin, bu Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir.

İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süre ile elektronik olarak arşivlenir.

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN