30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikyayınlandı. İşbu Yönetmelik ile Marka, Ortak markalar ve garanti markaları dâhil olmak üzere ticaret veya hizmet markaları olarak yeniden tanımlanmıştır. Mülga Yönetmelikte marka, Bir işletmenin imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da nitelendirilebilen işaret olarak tanımlı idi.
İşbu Yönetmelik ile gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların vekillerinin marka tescil başvurusunda bulunabilecekleri hükme bağlanmış, marka tescil başvurusunun enstitü tarafından duyurulan Marka Tescil Başvuru Formunun bilgisayar ortamında doldurulmak suretiyle Enstitüye sunulması ile yapılacağı düzenlenmiştir. Elle doldurulmuş başvuru dilekçeleri kabul edilmez.

Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

a) Başvuru sahibinin kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.

b) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.

c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.

ç) Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği.

d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.

e) Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.

f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.

g) Ödemelere ilişkin bilgiler.
ğ) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.
Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ise şunlardır:
a) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
b) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
c) Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
ç) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
d) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.
e) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
Enstitü başvuru üzerine eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 (İki) aylık süre verecektir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN