05 Temmuz 2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” unun 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında getirdiği başlıca yenilikler şunlardır.

 • İcra İflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanağa yazılacaktır.
 • İcra İflas dairelerine yapılacak veya İcra İflas dairelerince yapılacak her türlü nakdi ödeme İcra İflas dairesi adına açılan banka hesapları kullanılarak yapılacaktır.   
 • %40 olan icra inkar, kötü niyet ve benzeri tazminat oranları takip talebi veya davadaki talep miktarının %20’sine düşürülmüştür.  
 • Takip talebinde alacaklının ödeme yapılmasını istediği banka hesap numarası bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Öğrenci bursları ve borçlunun haline münasip evinin haczedilmesi mümkün değil iken istisnai durumlar haricinde ev eşyalarının da haczedilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilecektir. Ancak haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubelerini veya birimlerini kapsayacak şekilde beyan yapmak ile yükümlüdür.
 • Alacaklı, haczolunan malın taşınır olması durumunda hacizden itibaren 6 (Altı) ay, taşınmaz olması durumunda ise hacizden itibaren 1 (Bir) yıl içinde satılmasını isteyecektir.
 • Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider 15 (Onbeş) gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkacaktır. Eskiden herhangi bir sınırlama olmamasına rağmen işbu kanun ile beraber artık hacizli malın satılması yönündeki talepler sadece 1 (Bir) defa geri alınabilecektir.
 • İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçların en geç 3 (Üç) iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilmesi ve  teslim alan icra müdürlüğünün, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunması gerekmektedir.
 • Satış süreleri (satış talebinden itibaren başlamak üzere) taşınır mallarda 2 (İki) ay, taşınırlarda ise 3 (Üç) ay olarak değiştirilmiştir.
 • Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren 6 (Altı) ay içinde, taşınmaz rehnin satışını ise aynı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içinde istemelidir.
 • Satış ilanı ve arttırmanın elektronik ortamda da yapılabileceği belirtilmiş olup bununla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
 • Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN