30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de “Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarından Silinmesine İlişkin Tebliğ” yayınlanmıştır.

Aşağıdaki hallerden en az birinin varlığının tespit edilebildiği durumlarda Müdürlükçe aşağıdaki sebeplerle münfesih olan veya sayılan şirketler 03.01.2013 tarihine kadar resen belirlenecektir.

  1. Sermayelerini 5.000 TL.’ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL.’ye çıkarmayan limited şirketler
  2. Kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketler
  3. Herhangi bir nedenle dağılmış kooperatifler
  4. Aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantısı yapamayan anonim şirket ve kooperatifler
  5. Adres ve durumlarının tespit edilememiş olması nedeni ile ilgili oda üyelikleri askıya alınan ve oda yönetim kurulu takip eden yılbaşından itibaren 2 yılın sonunda oda kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere müdürlüğe bildirilen şirket ve kooperatifler

01.07.2014 tarihine kadar tespit edilecek kapsam dâhilindeki şirket ve kooperatiflere ilişkin tebliğde öngörülen işlemler müdürlük tarafından aylık olarak yapılır.

Müdürlükçe resen veya yapılan bildirim üzerine tespit edilen şirket ve kooperatiflerin ticaret sicilinde kayıtlı son adreslerine ve yetkilendirilmiş kişilerine ihtar gönderilir. İhtar aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne de gönderilir ve odanın internet sitesinde aynen yayınlanır. İhtar örnekleri Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İhtar, ilgisine ulaştığı durumda tebliğ tarihi itibari ile, ulaşmadığı durumda ise sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30. Günün akşamı itibari ile yapılmış sayılır.

Tasfiye memuru bildirmeye yetkili olanlar kendilerini, diğer bir ortağı veya ticaret siciline en son kayıtlı yetkililerden birini yahut üçüncü şahsı tasfiye memuru olarak bildirebilir.

Bildirilen tasfiye memurunun/memurlarının adı, soyadı, yerleşim yeri ve tasfiye adresi tescil edilir. Bu hususlar sicil gazetesinde ve ilgili odanın internet sayfasında ilan edilir.

İlanda bunun yanında,

  1. Şirket ve kooperatif alacaklıları ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye davet edilir.
  2. Anonim şirket ve kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; limited şirketlerde ise müdürler, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde mevcut malvarlığı ila alacak ve borçları gösterir listeyi tasfiye memuruna vermesi gerektiği belirtilir.

Tasfiye memuru, 2 aylık sürenin sonunda bilanço hazırlar. Bilançoya göre varlıkları borçlarından fazla gözükmekte ise tasfiye 6 ay içinde sonlandırılır. Borçlar ödendikten sonra kalan mal mevcudu ortakların payları oranında ortaklara dağıtılmaktadır. Tasfiye memuru kesin bilançoyu hazırlar ve müdürlüğe verir. Müdürlük şirket veya kooperatife ait unvanı ticaret sicilinden siler ve durum Sicil Gazetesinde ilan edilir.

Borçların varlıklardan fazla olması durumunda alacaklılara bildi verir ve iflasına karar verilmesi için mahkemeye başvurmaları istenir.  3 ay içinde iflas için mahkemeye başvurulmaması durumunda şirket veya kooperatif ticaret sicil kaydından silinecektir.

Müdürlük tarafından yapılan ihtar ve ilana rağmen 2 ay içinde tasfiye memurunu bildirmeyen veya faaliyette bulunduğu adres ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket veya kooperatiflerin unvanı Sicil Gazetesinde ve ilgili odanın internet sitesinde yayınlanarak ticaret sicilinden resen silinecektir.

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN